மொரானாவின் ஆக்சோயோட்டி சாலமண்டர் விலங்கு பச்சைடிம்மியின் கில்லுவா சோல்டிக் மங்கா ஸ்டைல் ​​அனிம் டாட்டூ