இளம் கிட்டி மினிமலிஸ்ட் அனிமல் டாட்டூ - மொரானாமொரானாவின் ஆக்சோயோட்டி சாலமண்டர் விலங்கு பச்சை