மொரானாவின் ஸ்ட்ராபெரி ஸ்வெட்ஷர்ட்டில் ஃபெரெட் அனிமல் டாட்டூடாட்டூ ஆர்ட்டிஸ்ட் மொரானாவின் ஆக்சோயோட்டி சாலமண்டர்ஸ் அனிமல் டாட்டூ