டிம்மி மூலம் பீட்டில் பிளாக்வொர்க் பூச்சி பச்சைகெம் மூலம் செப்டம் பாடி பியர்சிங்