செப்டம்பர் 23 முதல் 27 வரை விருந்தினர் கலைஞர் மொரானா வடிவமைத்த டாட்டூ ஃப்ளாஷ்கள்